İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Güneş Sigorta'nın hedefleri doğrultusunda ve şirketin diğer departmanları ile koordinasyon içinde başarıyı temel alan bir çalışma yürütür. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel sorumluluk alanları işe alma, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, kadro planlaması, bordro işlemleri ve özlük işlemleridir.

Güneş Sigorta'da çalışanların tümü, şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Tüm çalışanlar yaptıkları işin Güneş Sigorta'nın örgütsel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Herkes takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.

Güneş Sigorta, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım ve disipline edilmiş prosedürleri sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir ve Şirketimiz çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür.

Güneş Sigorta, yöneticilerini kendi içinden yetiştirir. Araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, problem çözücü nitelikler taşıyan gençlere sigortacılık formasyonu kazandırır. Sigortacılık Sektöründe, Güneş Sigorta "okulundan" yetişmiş birçok yönetici bulunmaktadır. Bu yönüyle Güneş Sigorta, sektörün de başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Güneş Sigorta personel eğitimini, ileriye dönük en önemli yatırım olarak kabul eder. Bu yatırımın, şirketimizin hedeflerini gerçekleştirilmesinde birincil etken olarak rol almasını sağlamak Eğitim Müdürlüğümüzün öncelikli görevidir. Bu amaçla yaptığımız eğitimlerde hedef, personelimizin mevcut performansını arttırıcı sonuçlar yaratmaktır. Buna yönelik olarak da şirket içi ve şirket dışı eğitimler, yurtdışı staj olanakları mevcut olup, şirketimizin amaçlarına göre programlanır, bütün bunlar kariyer planlamasının bir parçası olarak kabul edilir, ve personele uygulamaya dönük ve pratik çalışma ortamında kullanılacak beceriler verilir.

Haklar ve Menfaatler

Çalışma Düzeni

Güneş Sigorta’da çalışma süresi haftada 40 saat olup, çalışma sabah 08:30’da başlar ve akşam 17:30’da biter. 12:30-13:30 arası öğlen tatilidir. Hafta tatili cumartesi ve pazar günleridir. Fazla çalışma ile ilgili süreçler, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu esasları çerçevesinde yürütülür.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Tüm çalışanlarımızın maaşları her ayın son günü ödenir. Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarına, TİS hükümleri kapsamında, yılda 4 kez çıplak brüt ücretleri üzerinden ikramiye verilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen temettü uygulaması vardır. Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro Personelin toplam maaşının oluşumunda çıplak maaşın dışında ayrıca yakacak, yol, kreş ve çocuk yardımı ile unvan ve lisan tazminatı gibi yan ödemeler de bulunur. Çalışanlara yönelik servis ve yemek olanakları mevcuttur. Şirket servisinden yararlanamayan çalışanlar için yol ücreti ödenir. Ayrıca Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarımıza doğum, ölüm, evlenme, ev nakil ve doğal afet yardımı adı altında, belgelemek koşulu ile sosyal destek ödemeleri yapılır. Yardım ve desteklere ilişkin tutar ve ödeme kriterlerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tanımlanması esas olup, İKEM tarafından ilgili esaslar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın maaşlarına, kariyer basamakları yükseldikçe terfilerle birlikte ve dönemsel olarak sendika ile uzlaşmaya varılarak belirlenen kriterler doğrultusunda artış yapılır. Personel ücretleri belirlenirken, ücret araştırması yapan kurumlar tarafından hazırlanan dokümanlardan yararlanarak, piyasadaki ücret verileri ile kıyaslama çalışmaları gerçekleştirilmekte ve işin tanımına uygun olarak pozisyon ve unvanlar bazında eşitlik ilkesine uygun olarak ücret bantları belirlenmektedir.

Genel Müdürlük, İstanbul Merkez Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Finansal Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü ve Ege-Akdeniz Finansal Bölge Müdürlüğü personeline İş Yeri Hekimliği hizmeti verilmektedir. İstanbul Genel Müdürlük Plaza çalışanları ile İzmir ve Ankara’da bulanan işyerlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilmekte olup, iş güvenliği uzmanımız tarafından tüm Bölge Müdürlükleri ve Temsilciliklerde risk analizi, gerekli eğitimler ve tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Hizmetleri ve Özel Emeklilik

Güneş Sigorta çalışanları, primleri şirketimiz tarafından karşılanmak üzere geniş kapsamlı Özel Sağlık Sigortası teminatı altındadır. Kadrolu çalışanlarımız ile alt işveren çalışanlarımız (part-time çalışanlar hariç), primleri Güneş Sigorta tarafından karşılanmak üzere Ferdi Kaza Sigortası teminatı altındadır. Ayrıca tüm kadrolu çalışanlarımız, Bireysel Emeklilik Sigortası kapsamındadırlar.

Toplu İş Sözleşmesi-BASS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)

Kadrolu çalışanlarımız (müdür yardımcısı ve alt unvanlar için) sendikalıdırlar ve maaşları ile birlikte tüm sosyal hakları, işveren ile sendika arasında yıllık olarak akdedilen Toplu İş Sözleşmesi’ne göre belirlenir.

İşe Alım Prosedürü

Sigorta sektörünün lider ve köklü şirketlerinden biri olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır.

Bu bağlamda Güneş Sigorta işe alım sürecini sınav ve mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

  • Kamu hizmetinden mahrum edilmemiş olmak,
  • 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak (İhtisas kadroları için yaş sınırı aranmaz,
  • Erkeklerde askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
  • Sağlık durumu elverişli olmak,
  • Mülakat veya işe giriş sınavında başarılı olmak,
  • Memurlar için yüksekokul mezunu olmak,
  • Santral, teleks, muhaberat v.b. destek hizmetlerinde çalışacaklarla bilgi-kayıt operatörleri, sekreterler için en az lise mezunu olunması,

NASIL SİGORTA YAPTIRACAKSINIZ?

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Temsilcilikler ve Güneş Sigorta acentelerine başvurmanız yeterli.

HIZLI ERİŞİM